Tillbaka till friheten!
Filed under inrikes on 1/14/2013 by Author: red.

Tillbaka till friheten!

Det föreliggande centerpartistiska idéprogramförslaget har uppfattats som visionärt, till exempel av krönikören Lena Andersson i Dagens Nyheter, nämligen såtillvida att de tankar rörande månggifte, okontrollerad invandring, avskaffad skolplikt med mera som där anhängiggörs skulle höra framtiden till. Men är det verkligen framtiden där de hör hemma?

Månggifte var praktiserat inte blott i Gamla Testamentets och Koranens länder utan också i medeltidens Norden där frilloväsendet hade institutionaliserats och bihustrur var en fullkomligt legitim och ansedd företeelse. Det handlade förstås inte om sexuell frigörelse när en brunstig man tog sig en kvinna, utan om att familjeegendomen skulle hållas samman också när familjeöverhuvudet behövde förlusta sig vid sidan om. Frillan kunde också bli överöst med gåvor, men arvet fick hon inte göra anspråk på. Sådan var den medeltida frihetsuppfattningen i familjefrågor, vilken den svenska allmogens arvtagare nu har anslutit sig till.

Också invandring var under den feodala medeltiden en okontrollerad sak. Tyska hantverkare och handelsmän kom följaktligen till Sverige och andra östersjöländer i en sådan omfattning att det stadgades att tyskar i Stockholm inte fick lov att utgöra mer än hälften av stadens råd och magistrat. Det var stadsborgerskapet som satte denna gräns. Det uttryckte inte någon utlänningsfientlighet: Stockholmsborgarna värnade sin frihet mot intränglingar som inte tillerkände dem någon motsvarande frihet. Det var fråga om en maktkamp mellan grupper av olika etnicitet och hemhörighet, inte om en tävlan mellan jämställda individer i en övernationell gemenskap. Bönderna, majoritetsbefolkningen, smäktade å sin sida under tyska och danska fogdar.

När folkskolestadgan infördes 1842 möttes den av bred misstänksamhet från det svenska bondeståndet. I socknen maktägande bönder ville inte släppa sina barn och sitt underåriga tjänstefolk till en mångårig undervisning som de ansåg ha mycket litet att göra med det egna företagets, gårdens, behov och bestånd och hela samhällets välmåga. De gillade inte alls den aristokratiska överhetens krav på en disciplinerad och utbildad arbetarstam utan ansåg att de klarade allt detta mycket bättre på egen hand. Dessa bönder var stora individualister, de såg inte till helhetens intresse utan endast till sina egna egoistiska. De ville bli storpampar själva, inte låta arbetskraften nå upp till samma nivå där de själva befann sig.

På detta vis innebär det presenterade idéprogrammet från dagens Center ett återknytande till tämligen gamla traditioner som tar oss långt tillbaka till medeltiden, till Gustav Vasas tid och till det 1800-tal där stat och medborgare möttes i en spännande dialog men där bondeståndet anslöt sig till den dumma idén att obildning är bättre än halvbildning (den idén var också den intellektuella elitens) och bonden ville ha samma frihet som grosshandlaren, nämligen att utan skam och våda och lagsökning göra sin piga eller sina pigor med barn.Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net